Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

Lukasjot
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaspontaneous spontaneous
Lukasjot
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.

August 16 2017

Lukasjot
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn via050996 050996
Lukasjot
8189 db97
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viaEvilDeath EvilDeath
Lukasjot
0896 01f7
Reposted fromsosen sosen viabladeloki bladeloki
Lukasjot
4498 a010 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak
Lukasjot
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Lukasjot
Jak brzmi Twój głos, kiedy mówisz o czymś, co ma dla Ciebie ogromne znaczenie?
Reposted fromparafina parafina viatutus tutus
Lukasjot
2696 6b86 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaBadyl Badyl
Lukasjot

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
Lukasjot
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viawildhorses wildhorses
7759 a928
Reposted fromorendasophie orendasophie viaszydera szydera
Lukasjot
5372 8625
Lukasjot
6069 9f74 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazupson zupson
Lukasjot
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viazi zi
Lukasjot
Lukasjot
Lukasjot
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
Lukasjot
3505 c2d2 500
Reposted frombearded bearded viamomost momost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl