Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

Lukasjot
Najgorsza jest niewiedza, bo ona budzi wyobraźnię, i to zawsze w złym kierunku, bardzo często zupełnie błędnym.
— Krystyna Siesicka
Lukasjot
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Lukasjot
9765 ea06 500
Reposted fromjareth jareth viaprincess-carolyn princess-carolyn
Lukasjot
Lukasjot
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viaprincess-carolyn princess-carolyn
Lukasjot
5064 f2c4 500
Reposted fromSardion Sardion viapankamien pankamien
Lukasjot
4166 5558 500
Reposted fromtfu tfu viacieniolubek cieniolubek
Lukasjot
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Lukasjot
2471 e96b 500
Reposted fromvandalize vandalize viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 18 2017

Lukasjot
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaeternaljourney eternaljourney
6467 99ea 500

tastefullyoffensive:

They’re a good boy. (via imgur)

Reposted fromtron tron viaPaintedinred Paintedinred
Lukasjot
1070 04e6 500
Reposted fromdaelmo daelmo viapdr320 pdr320
Lukasjot
Lukasjot
Poznań, Osiedle Przyjaźni, lata 70
Reposted fromdzony dzony viasubman subman
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Lukasjot
5331 c93f 500

lycanthropanic:

I'm okay with the lack of context but at the same time I desperately want the context

Reposted frommiscreant-at-life miscreant-at-life viaMrrruk Mrrruk
Lukasjot
6702 46c6 500
jest swietnie
Reposted frommysoul mysoul viagabor gabor
Lukasjot
9123 8af9 500
Reposted fromkaiee kaiee viapsilocybemermaid psilocybemermaid
Lukasjot
3651 3302 500
Reposted fromtfu tfu viakrolfasolek krolfasolek
Lukasjot
6926 406c
Reposted fromgrubas grubas vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl